Sayfa1
HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN HASIMLI DAVALARIN
DAVA TÜRLERİNE DAĞILIMI
(1.1.2006 - 31.12.2006)
TÜRKİYE
DAVA TÜRÜ
DAVA
SAYISI
DAVACI
SAYISI
DAVALI
SAYISI
Abonelik sözleşmesi/verilmesi-iptali
3476
4144
4210
Acele el koyma
3478
3564
14656
Ad tashihi
2734
3386
2917
Alacak
95094
113435
135251
Alacak-Tazminat
12410
22225
19452
Aile mallarının korunması
97
100
113
Araç Mülkiyet/tespiti-tescili
168
179
205
Ayıplı/Mal-Hizmet
2779
3039
3395
Ailenin korunması
4864
5269
5136
Aile konutu şerhi
154
156
169
Anne ya da baba soybağı(Nesep) tespiti
1552
1716
3117
Borca itiraz
5752
6205
6203
Borç Tesbiti
858
976
973
Boşanma
155182
155182
155182
Butlan
543
565
878
Sıra cetveline itiraz
1017
1176
1413
555 Sayılı coğrafi işaret/KHK
3
3
3
Cinsiyet tashihi
156
187
184
Delillerin tespiti
99
148
168
Deniz raporu ve gemi sicili
29
29
29
Derece kararına itiraz
21
24
37
Dernek feshi
1905
1960
5279
Devre Mülk
264
327
415
Diğer hasımlı davalar
24766
39713
61690
Evlat edinme akdinin feshi
368
583
651
Ecrimisil
3306
5593
5757
554 Sayılı Endüstriyel tasarım/KHK
479
522
622
Eski hale getirme
327
401
612
Evlat edinmeye izin
3444
5215
5255
Evi göstermeye izin
9
11
9
Eşya alacağı
568
578
820
Faize itiraz
1331
1479
1448
Ferağa icbar
446
708
1369
Şirket fesihi-tasviye
785
922
1070
5846 Sayılı fikir ve sanat es.
1233
1393
1829
Gecikmiş itiraz
26
26
30
Genel kurul ve yönetim kurulu kararları iptali
1843
2357
2886
Geçit hakkı tesisi
2211
3254
6669
Haczin kaldırılmasına itiraz
2480
2742
2863
Haczedilmezlik şikayeti
491
530
535
Hakem Tayini
229
240
251
Haksız rekabetin men-i
250
325
323
Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtiraz
3233
3416
3380
Hibe(Bağış)
4
4
4 04 Nisan 2008

Sayfa2
HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN HASIMLI DAVALARIN
DAVA TÜRLERİNE DAĞILIMI
(1.1.2006 - 31.12.2006)
TÜRKİYE
DAVA TÜRÜ
DAVA
SAYISI
DAVACI
SAYISI
DAVALI
SAYISI
Hisseli malın satış şekli
587
654
708
Hizmet tesbiti
27089
27527
33151
Kredi Kartı
87
103
137
Kat mülkiyeti
1711
2948
10814
Çocuk/kaçırma-teslimi
16
16
17
Kıymet takdirine itiraz
3241
3857
4552
Kooperatif Davaları
536
672
749
Kanuni Rehin Hakkı
31
31
40
Kadastro tespitine itiraz
49364
77066
108374
Kira Tesbiti
7648
8940
9636
Boşanmada mal paylaşımı
273
273
273
Mal tasviyesi
25
27
27
556 Sayılı marka/KHK
2524
2742
3491
Menkul teslimi
5
5
8
Müdahalenin-muarazanın/meni
21507
30047
37247
Menfi Tesbit
23729
27952
33700
Meskeniyet iddiası
219
244
266
Mesaha tashihi
225
315
612
Müşterek konut tes.
16
16
90
Mülkiyet tesbiti
727
1235
2499
Mirasta iade
459
837
2185
Nafaka
20557
21586
22285
Nüfus davaları
38825
48572
46776
Nişan bozma ve ziynetlerin iadesi
232
232
232
Orman tahdidine itiraz
516
734
920
Ortaklıktan çıkma-çıkarma-çıkarılma
2093
3429
11783
Paket Tur
3
4
13
Siyasi parti davaları
4
4
4
551 Sayılı patent / F.M. KHK
349
417
481
Promosyon
3
5
5
Ana ya da baba rızası arama
144
154
158
Satışın iptali
769
864
1039
Sebebsiz zenginleşme
81
97
163
Soyadı tashihi
675
789
719
Soyadı kullanımına izin
390
390
408
Sözleşmenin İptali
1501
1991
2116
Sigorta
24
24
38
Tahkim
6
7
10
Tahliye
38280
41810
43411
Takas-mahsup
127
142
164
Takibin/taliki-iptali-durdurulması
7151
8006
7928
Tanıma -Tenfiz
4787
4822
4856
Tapuda/kayıt-ad-soyad tashihi ve tapu davaları
21355
26402
26799
Tapu İptali-Tescil
38417
57967
94497 04 Nisan 2008

Sayfa3
HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN HASIMLI DAVALARIN
DAVA TÜRLERİNE DAĞILIMI
(1.1.2006 - 31.12.2006)
TÜRKİYE
DAVA TÜRÜ
DAVA
SAYISI
DAVACI
SAYISI
DAVALI
SAYISI
Tasvip
9
9
11
Tasarruf yetki sınırı
35
35
35
Tasarrufun iptali
1276
1626
3012
Tazminat(Ödence)
81239
109625
128889
Tehiri icra
178
201
201
Teminat/takdiri-kabulü-bedeli-mektubu-blokesi-iadesi-iptali
547
586
628
Tenfiz
2923
2991
3068
Tenkis
327
576
614
Terkin
60
86
65
Tescil
10038
12414
29250
Tespit
14357
16017
23137
Uyarlama
56
63
71
Vakıf tescilinin iptali
402
605
419
Vasinin iptali
3134
3317
3595
Velayet davaları
4922
5037
5054
Veraset ve verasat ilamının İptali
2723
3099
5072
Vasiyetnamenin iptali
660
940
1953
Yaş tashihi
8114
10714
8579
Yetki itirazı
2158
2551
2559
Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması
35
35
42
Zilyetliğin korunması
263
374
493
Çocuk mallarını koruma
4773
4813
4869
Çocukla şahsi ilişki
556
585
580
Ödeme emrinin iptali
1173
1352
1281
Ödeme emrine-icra takibine/itaraz
1581
1842
1816
Ürün Bedelinin İadesi
1
1
1
Kooperatif üyeliğinden/çıkma-çıkarılma
40
40
40
İcra emrine itiraz
745
804
871
İflasa itiraz
414
550
458
İhalenin feshi
2160
2581
3355
İhbar ve kidem tazminatı
4841
5046
5474
İhtiyati haczin kaldırılması
259
282
328
İtirazın kaldırılması ve tahliye
7277
7868
8156
İmza/itirazı-inkarı
3581
3840
3859
İpotek
1796
2369
2532
İptal
10686
11614
11806
İstihkak
12069
13369
15379
İstimlak
35933
50632
115815
İstirdat
2839
3788
4126
İtirazın iptali
58839
67295
73420
İtiraz
25839
28177
29132
İzale-i şuyuu
19459
35306
130530
İş Davaları
15005
15726
17265
İş. Hal. Mü. Müş. Mül. Dön.
1975
3313
13881 04 Nisan 2008

Sayfa4
HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN HASIMLI DAVALARIN
DAVA TÜRLERİNE DAĞILIMI
(1.1.2006 - 31.12.2006)
TÜRKİYE
DAVA TÜRÜ
DAVA
SAYISI
DAVACI
SAYISI
DAVALI
SAYISI
Şerh
344
550
484
Şufa
2215
3104
3415
Şikaye
47896
53483
51351
1052524
1287193
1687810
TOPLAM 04 Nisan 2008